Lejebetingelser

Læs venligst nedenstående lejebetingelser grundigt igennem.

Generelle betingelser

Nærværende lejebetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter og hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende Wind Rental ApS Produkt- og Prisliste. Wind Rentals materiel må under ingen omstændigheder udføres af Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt. Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det efterfølgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelserne, og de til enhver tid gældende betingelser kan rekvireres ved at kontakte Wind Rental.

Lejemålets varighed og beregning

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer eller samme dag, lejer afleverer det lejede på udlejers plads. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Materiellet skal være leveret tilbage inden kl. 08:00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag. Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 7,5 timer, med mindre andet fremgår af prislisten.

Lejeperioden opgøres på baggrund af arbejdsdage eller kalenderdage afhængig af materieltypen. Anvendes materiellet ud over de 7,5 timer pr. dag, beregnes lejeprisen, ved 2-holds skift med faktor 1,5, og ved 3-holds skift med faktor 2. Det samme gælder, hvis materiellet anvendes på lørdage og/eller søndage og helligdage. Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge af strejke, lockout, vejrlig mv. fragår ikke i beregning af lejeperioden.

Tilbud og priser

Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte nettopriser, er afgivet under følgende forudsætninger: At materiellet anvendes jf. ovenstående arbejdsugespecifikation. Overtid, samt arbejde søndage og på helligdage faktureres ekstra At udlejer er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. At tilbud er gældende i 4 uger, med mindre andet er skriftligt aftalt, og at tilbud afgives med forbehold for mellemleje. At køreveje, aflæsningspladser, samt opstillingssted udføres i et tilstrækkeligt bæredygtigt underlag, der tillader de aktuelle belastninger. Underlaget skal være jævnt og plant. At priser er ekskl. moms, miljøbidrag og forsikringspræmie.

At tilbudspriser ikke kan overføres til nye projekter eller lejeperioder, uden udlejers skriftlige godkendelse. At ydelser, udover lejen, betales løbende i regning (f.eks. lovpligtige eftersyn). At alt forbrug i forbindelse med drift betales af lejer, ligesom eventuelle vejrligsforanstaltninger i forbindelse med drift betales af lejer. Der prisreguleres en gang årligt, inklusivt igangværende lejemål.

Udlejers forpligtelser og ansvar

Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af de lejede materiel. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

Lejers forpligtelser og ansvar

Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. punktet forsikringsbetingelser. Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at anvendelse sker under hensyntagen til foreskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser om afmærkning m.m. herunder eventuelle nødvendige anmeldelser til myndigheder m.fl. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.

Lejer har det fulde ansvar for, at nødvendigt dimensioneret el osv. er korrekt udført, at og at tilsyn med disse sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Lejer er forpligtet til at informere udlejer om anvendelse af materiel udenfor normal arbejdstid, samt ved 2 og 3- holds skift. Fremleje eller udlån til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke.

Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på følgesedlen angivne leveringsadresse uden skriftlig aftale. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og/eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet. Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende.

Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure. Lejer bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor 3. person, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar. Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør.

Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader, materiellet bliver påført ved reparationsarbejdet i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage. Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved at kontakte udlejer med oplysning om servicebehov. Lejer betaler for gennemgang af materiellet ved aflevering, herunder eventuel slutrengøring.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Eventuelle manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter udlejers faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og drift, herunder smøring, olie, brændstof, el, vand, mejsler, bor og lignende. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.
Miljøbidrag

Lejer betaler miljøbidrag, som pt. udgør 1,5 % af bruttolejeprisen og diverse serviceydelser. Bidraget angives særskilt på udlejers faktura.

Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

Leverings- og afhentningsdato og tidspunkt aftales mellem lejer og udlejer. Lejer skal kunne oplyse om højde og afstandsforhold til bygninger og andre fast stående genstande på leveringsstedet, der har betydning for leveringen. Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende takster eller tilbud. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret, eller med hvem lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen.

Det gælder også ved flytning af materiel.  Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation. Lejer, eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at eventuel instruktion kan gives. Det påhviler lejer at sikre, at materiellet kan arbejde ubesværet, og at materiellet kan fremføres på leveringsadressen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Kørsel og montage skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, luftledninger, andre entreprenørers materiel mv. Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener m.m. er udlejer uvedkommende. Ventetid, som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser, debiteres lejer udover aftalt leje og andre omkostninger.

Forsikringsbetingelser

Lejer er forpligtet til, under hele lejeperioden, at holde materiellet forsikret. Forsikringen tegnes hos udlejer. Forsikringen dækker brand, tyveri, hærværk og anden udefra kommende skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko som anført nedenfor. Selvrisikoen skal altid betales af lejer, ligesom lejer bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk være meldt til politiet indenfor 24 timer. Lejer er forpligtet til at oplyse journalnummer fra politianmeldelsen til udlejer indenfor ovenstående tidsrum.

Ej indregistrerede motorkøretøjer er tillige ansvarsforsikret, i henhold til Færdselsloven og dækker eventuelle skader forvoldt overfor 3. person, når det ej indregistrerede motorkøretøj anvendes til transport (flytning fra punkt A til punkt B). Selvrisiko på skader forvoldt overfor 3. person udgør kr. 6.000,- pr. skade. Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadestilføjelse på 3. person eller ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagende skader med indtil kr. 10.000.000,-. Udlejer kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejer, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.

Forsikringspræmie

Lejer betaler forsikringspræmie, jf. punkt 7. Præmien udgør pt. 6 % af bruttolejeprisen og angives særskilt på udlejers faktura.

Ej omfattet af forsikringen

Skader, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende 3. person, som er beskæftiget af lejer. Ved henstille af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil. Udlejer påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede.

Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller anden vejrlig. Skader som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling mv. erstattes af lejer til nypris. Skader, som skyldes oversvømmelse. Skader i form af eller som følge af graffiti og indbrud. Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse, og evt. levering af nyt materiel. Transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem, lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning. Herunder transport af materiel på krog. Når materiellet bugseres på pram eller i lastrum uden for havneområdet (uden for ydermolerne), eller når materiellet ikke er forsvarligt fastgjort til prammen. Materiel, der bliver beskadiget i forbindelse med maling, sandblæsning, betonsprøjtning, murerarbejde og lignende. Med mindre der er taget forbehold i form af ekstra rustbeskyttelse, f.eks. coating m.v., må materiellet ikke anvendes i nærhed af havvand pga. risiko for øget tæring.

Selvrisiko

Lejer hæfter for skader på materiel lejet hos udlejer, med følgende beregning pr. skade: Maskiner Over 8000 KG Kr. 25.000,- pr. skade. Maskiner fra 4000-7999Kg. Kr. 15.000,- pr. skade. Maskiner fra 0 til 3999Kg. Kr. 10.000,- pr. skade. Alt udstyr 10.000,- pr. skade. Forsikringsselvrisiko gælder Alle skader.

Sikkerhedsstillelse – fakturering og betaling

Udlejer fremsender faktura efter lejemålets afslutning, eller – for lejemål af længere varighed – ved hver månedsafslutning. I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Debitering af rente er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes. Rykkergebyr på kr. 310,- opkræves pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves gebyr på kr. 310,- såfremt udlejer overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavendet sendes til inkasso. Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

Misligholdelse

Såfremt lejer misligholder sine forpligtelser i forhold til lejeaftalen, kan udlejer uden varsel hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som udlejer måtte have afholdt, herunder at lejer; undlader at betale faldne lejeydelser eller andre skyldige beløb senest 8 dage efter forfald, går konkurs, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed, standser sine betalinger og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse, forsømmer at foretage driftsmæssig vedligeholdelse, herunder rengøring og behørig reparation af de lejede genstande, nægter udlejer adgang til at besigtige de lejede genstande, fjerner de lejede genstande fra den oplyste arbejdsplads, anvender de lejede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser, misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til 3. person, flytning eller anden disponering over det lejede, og ikke senere end 7 dage efter anfordring, dokumenterer, at det lejede er behørigt forsikret.

Tvister / Værneting

I tilfælde af civilt søgsmål har parterne aftalt, at retssager kun kan anlægges ved Retten i København. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.

Vagtordning

Har lejer behov for service henvises til telefonnummer 50 77 99 09

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i førerkabiner – overtrædelse vil medføre fakturering af ekstra rengøring.